【正宫】赛鸿秋北原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【正宫】赛鸿秋北

作者:汤舜民 朝代:元代
【正宫】赛鸿秋北原文
一会家想多情越教我伤怀抱,记当时向名园游赏同欢乐。端的他语言和容貌
美心聪俏,天生的来知音解吕明宫调。课赋与吟诗,善经史通三教,你看他弹弦
品竹般般妙。
 【普天乐南】记当时同欢笑,携手向花间道。赏心时同饮香醪,踏青处共寻
芳草。见游蜂粉蝶都来绕,两点春山蛾眉扫。舞裙低杨仰纤腰,髻云堆金凤斜挑。
把琵琶细拨,檀板轻敲。
 【脱布衫带赤小梁州北】琵琶拨擅板轻敲,锦筝捣指法偏高。抚冰弦分轻清
重浊,和新词美音奇巧。你看他体态轻盈舞细腰,端的是丰韵娇娆;遏云声美透
青霄,端的是多奇妙,真个是芙容面海棠娇。
 【幺】你看他金莲款步苍苔道,髻云堆金凤斜挑。常言道风流的遇着俊英,
浪子的逢着俏倬。便有那冯魁黄肇,便有那千金买也难消。
 【雁过声南】多娇,丹青怎描。更天然花容小巧,风流的不似他容貌。有万
般娇,有万般标。更万般丰韵,千种妖娆。歌声缥缈,画堂试听画梁尘绕,只教
那行云飞过画栏桥。
 【醉太平北】一会家被春光相恼,越着我展转的添憔。你看他往来双燕共泥
巢,沙暖处鸳鸯并在池沼。你看那蜂媒蝶使穿花闹,不觉的微微细雨将纱窗哨。
更那堪和风淅淅将竹枝敲,这凄凉何时节是了。
 【倾怀序南】连宵雨暗飘,水渐高,一向无消耗。旧约难期,旧情难舍,旧
愁重集。云水迢迢,房栊静悄。水沉烟冷,宝鸭香沮,只教人逢花遇酒兴无聊。
 【货郎儿北】这些时相思病有谁人将我医疗,即渐里把身躯瘦了,将我这朱
颜绿鬓看看的尽枯樵。废了经史,弃了霜毫,每日家闷恹恹如痴似醉魂暗消。额
似锥剜,心如刀搅,无语寂寥,遇不着医鬼病灵丹药。
 【幺篇】焰腾腾烈火焚烧了袄庙,白茫茫浪淘天水淹了蓝桥,雾蒙蒙桃源洞
阻隔的来路迢遥。贾充宅添人巡捕,崔相府闭的坚牢,最苦是将他那楚馆和这阳
台崩坏倒。
 【小桃红南】等闲间韶华老,辜负了春多少,则听的铁马檐间响玎当将人
恼。音书欲寄无青鸟,心肠朝夕伤怀抱,几时能够再整鸾胶。
 【伴读书北】这愁烦我命所招,办诚心把苍天告。则愿的马上墙头共一处同
欢乐,有一日夫妻美满身荣耀。常言道青霄有路终须到,才称了心苗。
 【笑和尚北】再将楚阳台砌垒的牢,重盖一座袄神庙,砖了桃源道。贾充
宅人青悄,蓝桥下水归漕。选良宵凤鸾交,饮香醪乐,将崔相府洞房春把花
烛照。
 【尾声南】天还许福分招,带绾个同心到老,办炷明香每夜烧。
【正宫】赛鸿秋北拼音解读
yī huì jiā xiǎng duō qíng yuè jiāo wǒ shāng huái bào ,jì dāng shí xiàng míng yuán yóu shǎng tóng huān lè 。duān de tā yǔ yán hé róng mào
měi xīn cōng qiào ,tiān shēng de lái zhī yīn jiě lǚ míng gōng diào 。kè fù yǔ yín shī ,shàn jīng shǐ tōng sān jiāo ,nǐ kàn tā dàn xián
pǐn zhú bān bān miào 。
 【pǔ tiān lè nán 】jì dāng shí tóng huān xiào ,xié shǒu xiàng huā jiān dào 。shǎng xīn shí tóng yǐn xiāng láo ,tà qīng chù gòng xún
fāng cǎo 。jiàn yóu fēng fěn dié dōu lái rào ,liǎng diǎn chūn shān é méi sǎo 。wǔ qún dī yáng yǎng xiān yāo ,jì yún duī jīn fèng xié tiāo 。
bǎ pí pá xì bō ,tán bǎn qīng qiāo 。
 【tuō bù shān dài chì xiǎo liáng zhōu běi 】pí pá bō shàn bǎn qīng qiāo ,jǐn zhēng dǎo zhǐ fǎ piān gāo 。fǔ bīng xián fèn qīng qīng
zhòng zhuó ,hé xīn cí měi yīn qí qiǎo 。nǐ kàn tā tǐ tài qīng yíng wǔ xì yāo ,duān de shì fēng yùn jiāo ráo ;è yún shēng měi tòu
qīng xiāo ,duān de shì duō qí miào ,zhēn gè shì fú róng miàn hǎi táng jiāo 。
 【yāo 】nǐ kàn tā jīn lián kuǎn bù cāng tái dào ,jì yún duī jīn fèng xié tiāo 。cháng yán dào fēng liú de yù zhe jun4 yīng ,
làng zǐ de féng zhe qiào zhuō 。biàn yǒu nà féng kuí huáng zhào ,biàn yǒu nà qiān jīn mǎi yě nán xiāo 。
 【yàn guò shēng nán 】duō jiāo ,dān qīng zěn miáo 。gèng tiān rán huā róng xiǎo qiǎo ,fēng liú de bú sì tā róng mào 。yǒu wàn
bān jiāo ,yǒu wàn bān biāo 。gèng wàn bān fēng yùn ,qiān zhǒng yāo ráo 。gē shēng piāo miǎo ,huà táng shì tīng huà liáng chén rào ,zhī jiāo
nà háng yún fēi guò huà lán qiáo 。
 【zuì tài píng běi 】yī huì jiā bèi chūn guāng xiàng nǎo ,yuè zhe wǒ zhǎn zhuǎn de tiān qiáo 。nǐ kàn tā wǎng lái shuāng yàn gòng ní
cháo ,shā nuǎn chù yuān yāng bìng zài chí zhǎo 。nǐ kàn nà fēng méi dié shǐ chuān huā nào ,bú jiào de wēi wēi xì yǔ jiāng shā chuāng shào 。
gèng nà kān hé fēng xī xī jiāng zhú zhī qiāo ,zhè qī liáng hé shí jiē shì le 。
 【qīng huái xù nán 】lián xiāo yǔ àn piāo ,shuǐ jiàn gāo ,yī xiàng wú xiāo hào 。jiù yuē nán qī ,jiù qíng nán shě ,jiù
chóu zhòng jí 。yún shuǐ tiáo tiáo ,fáng lóng jìng qiāo 。shuǐ chén yān lěng ,bǎo yā xiāng jǔ ,zhī jiāo rén féng huā yù jiǔ xìng wú liáo 。
 【huò láng ér běi 】zhè xiē shí xiàng sī bìng yǒu shuí rén jiāng wǒ yī liáo ,jí jiàn lǐ bǎ shēn qū shòu le ,jiāng wǒ zhè zhū
yán lǜ bìn kàn kàn de jìn kū qiáo 。fèi le jīng shǐ ,qì le shuāng háo ,měi rì jiā mèn yān yān rú chī sì zuì hún àn xiāo 。é
sì zhuī wān ,xīn rú dāo jiǎo ,wú yǔ jì liáo ,yù bú zhe yī guǐ bìng líng dān yào 。
 【yāo piān 】yàn téng téng liè huǒ fén shāo le ǎo miào ,bái máng máng làng táo tiān shuǐ yān le lán qiáo ,wù méng méng táo yuán dòng
zǔ gé de lái lù tiáo yáo 。jiǎ chōng zhái tiān rén xún bǔ ,cuī xiàng fǔ bì de jiān láo ,zuì kǔ shì jiāng tā nà chǔ guǎn hé zhè yáng
tái bēng huài dǎo 。
 【xiǎo táo hóng nán 】děng xián jiān sháo huá lǎo ,gū fù le chūn duō shǎo ,zé tīng de tiě mǎ yán jiān xiǎng dīng dāng jiāng rén
nǎo 。yīn shū yù jì wú qīng niǎo ,xīn cháng cháo xī shāng huái bào ,jǐ shí néng gòu zài zhěng luán jiāo 。
 【bàn dú shū běi 】zhè chóu fán wǒ mìng suǒ zhāo ,bàn chéng xīn bǎ cāng tiān gào 。zé yuàn de mǎ shàng qiáng tóu gòng yī chù tóng
huān lè ,yǒu yī rì fū qī měi mǎn shēn róng yào 。cháng yán dào qīng xiāo yǒu lù zhōng xū dào ,cái chēng le xīn miáo 。
 【xiào hé shàng běi 】zài jiāng chǔ yáng tái qì lěi de láo ,zhòng gài yī zuò ǎo shén miào ,zhuān le táo yuán dào 。jiǎ chōng
zhái rén qīng qiāo ,lán qiáo xià shuǐ guī cáo 。xuǎn liáng xiāo fèng luán jiāo ,yǐn xiāng láo lè ,jiāng cuī xiàng fǔ dòng fáng chūn bǎ huā
zhú zhào 。
 【wěi shēng nán 】tiān hái xǔ fú fèn zhāo ,dài wǎn gè tóng xīn dào lǎo ,bàn zhù míng xiāng měi yè shāo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【正宫】赛鸿秋北原文,【正宫】赛鸿秋北翻译,【正宫】赛鸿秋北赏析,【正宫】赛鸿秋北阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。沈阳市第九中学诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.sy9z.cn/shi/59885.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语